SIA “APE Motors” datu apstrādes politika interneta vietnē

 1. Personas datu apstrādes politikas mērķis

  Personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

  Mēs vienmēr aizsargāsim Jūsu informāciju un regulāri uzlabosim šo datu apstrādes politiku. Mēs informēsim Jūs par jebkurām izmaiņām šajā datu apstrādes politikā, publicējot labojumus šajā mājas lapā ar datumu, kurā tie ir spēkā.

 2. Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

  Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “APE Motors”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003244795, juridiskā adrese Dzelzavas iela 120J, Rīga, , LV-1021, e – pasts: aivab@apemotors.lv

 3. Kādi dati tiek apstrādāti?
 4. Datu apstrādes nolūks:

 5. Datu apstrādes tiesiskais pamats:
 6. Cik ilgi Jūsu personas datu informācija tiek glabāta?

  Mēs glabājam Jūsu datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķa sasniegšanai, ar kādu šie dati bija ievākti, vai arī kamēr tas ir nepieciešams, lai ļautu jums izmantot un nodrošināt Jums mūsu pakalpojumus.

 7. Kam Jūsu informācija var tikt izpausta?

  Bez Jūsu piekrišanas dati trešajām personām netiek nodoti, izņemot gadījumus, ja to prasa Latvijas Republikā spēkā esoši tiesību akti. Šādos gadījumos, dati var tikt nodoti valsts iestādēm, piemēram, VID vai policijai.

 8. Kā tiek aizsargāta Jūsu informācija?

  Lai aizsargātu Jūsu datus, mēs veicam atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus.

  Mēs regulāri atjauninām un pārbaudām mūsu drošības sistēmas.

  Piekļuve Jūsu datiem ir pieejama tikai tam personālam, kuram šī informācija ir nepieciešama, lai pildītu to tiešos darba pienākumus.

 9. Kādas ir Jūsu tiesības?

  Tā kā mēs apstrādājam Jūsu datus, tad Jums ir iespēja uzzināt kādiem mērķiem šie dati tiek vākti, kā arī atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības lūgt samazināt šo datu apstrādi. Saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem Jums var būt šādas tiesības:

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar datu apstrādes politiku vai arī ja Jums ir radušies citi jautājumi, lūdzam mūs par to informēt, rakstot e-pastu vai sūtot ierakstītu vēstuli.